UGDYMAS KARJERAI

Kyla klausimų? Kreipkitės...

Ingrida Vairienė

ingrida.vairiene@lavoriskiugimnazija.lt

Ugdymo karjerai tikslas – padėti mokiniams ugdytis karjeros kompetencijas, būtinas sėkmingam mokymosi krypties, profesijos ar darbinės veiklos pasirinkimui, perėjimui iš mokymo aplinkos į darbinę aplinką, tolesnei profesinei raidai bei mokymuisi visą gyvenimą.

Pagrindiniai uždaviniai:

  • Sudaryti mokiniams galimybes pažinti, įvertinti ir aptarti individualias savybes, galinčias turėti įtakos karjerai.
  • Teikti informaciją apie mokymosi ir darbo galimybes (pasitelkiant informacines sistemas ir kitas priemones – pažintinius vizitus, renginius, ekskursijas, susitikimus su švietimo įstaigų atstovais, darbdaviais ir kitais asmenimis).
  • Teikti informaciją apie aukštosiose mokyklose bei profesinio rengimo centruose vykdomas studijų ar mokymo programas, mokymo formas, trukmę, priėmimo taisykles, mokymosi sąlygas.
  • Organizuoti veiklas, kuriose mokiniams padedama aktyviai pažinti įvairias užimtumo sritis, profesijų ypatumus ir karjeros galimybes, kaupti darbo patirtį, ugdytis profesinę motyvaciją, bei planuoti būsimą karjerą.
  • Padėti rasti ir efektyviai naudoti su karjera susijusią informaciją.
  • Ugdyti ir tobulinti karjerai svarbiausias bendrąsias kompetencijas.

Keturios karjeros kompetencijos:

  • Savęs pažinimo – pažinti karjerai svarbias asmenybės charakteristikas, pažinti socialinę aplinką ir socialinius vaidmenis;
  • Karjeros galimybių pažinimo – rasti ir efektyviai naudoti karjeros informaciją, pažinti kintantį darbo pasaulį;
  • Karjeros planavimo – kelti gyvenimo ir karjeros tikslus, priimti karjeros sprendimus, sudaryti karjeros planą;
  • Karjeros įgyvendinimo – taikyti ir tobulinti karjerai svarbiausias bendrąsias kompetencijas, sėkmingai pereiti į kitą karjeros (mokymosi ir darbo) aplinką.

Aktualu pamatyti:

Karjeros planavimo žingsniai 1/4

https://www.youtube.com/watch?v=a5n8y2HicsY

Karjeros planavimo žingsniai 2/4

https://www.youtube.com/watch?v=7kXO8lVaHZk

Karjeros planavimo žingsniai 3/4

https://www.youtube.com/watch?v=GkpJcCFstnc

Karjeros planavimo žingsniai 4/4

https://www.youtube.com/watch?v=qVix8yoEQnE

Naudingos internetinės svetainės:

http://www.mukis.lt – Mokinių ugdymo karjerai informacinė svetainė

https://www.aikos.smm.lt/ – Atvira informavimo, konsultavimo ir orientavimo sistema

https://uzt.lt/ – Užimtumo tarnyba

https://www.skvc.lt/ –Studijų kokybės vertinimo centras

http://www.euroguidance.lt/ – Orientavimas karjerai Lietuvoje ir Europoje

https://www.idialogue.lt/ – Sėkmingos karjeros platforma

http://lamabpo.lt/ – Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacija bendrajam priėmimui organizuoti