Logopedės Aleksandros Rudel darbo grafikas

Pirmadienis

Antradienis

Trečiadienis

Ketvirtadienis

Penktadienis

Kontaktinės valandos

13.00 – 15.00

10.00– 11.00

 

8.00 – 9.00

 

11.00 – 12.00

 

 

12.00 – 13.00

 

11.00 – 13.00

 

 

 

14.00 – 15.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nekontaktinės valandos

15.00 – 17.00

15.00 – 17.00

14.00 – 17.00

 

 

Logopedai teikia specialiąją pedagoginę pagalbą mokiniams, turintiems kalbos ir kitų komunikacijos sutrikimų.

Logopedo funkcijos:

 • įvertina mokinių kalbos raidos ypatumus, nustato kalbos ir kitus komunikacijos sutrikimus, specialiuosius ugdymosi poreikius gimnazijoje;
 • siūlo skirti specialiąją pedagoginę pagalbą mokiniams, turintiems kalbos ir kitų komunikacijos sutrikimų, teisės aktų nustatyta tvarka;
 • bendradarbiaudamas su mokytojais, numato pagalbos teikimo tikslus ir uždavinius, jų pasiekimo būdus ir metodus ir juos taiko;
 • sudaro individualiąsias, pogrupines ir grupines kalbos ugdymo programas, jas taiko, rengia savo veiklos ataskaitas;
 • šalina specialiųjų poreikių mokinių kalbos ir kitus komunikacijos sutrikimus;
 • padeda mokytojams pritaikyti mokiniams, kuriems paskirta specialioji pedagoginė pagalba, mokomąją medžiagą ir mokymo priemones;
 • padeda mokytojams rengti mokinių, kuriems paskirta specialioji pedagoginė pagalba, ugdymo programas;
 • konsultuoja mokytojus, tėvus (globėjus, rūpintojus) ir kitus asmenis asmeniškai, susirašinėjant el.laiškais, skambučiais bei tiesiogiai dalyvauja ugdymo procese specialiosios pedagoginės pagalbos mokiniams teikimo klausimais;
 • rengia ir naudoja specialiosios pedagoginės (logopedinės) pagalbos teikimo procese specialiąsias mokymo priemones, skirtas mokinių kalbos ir kitų komunikacijos sutrikimų lavinimui;
 • tvarko ir pildo savo veiklos dokumentus;
 • dalyvauja progimnazijos vaiko gerovės ir kitų progimnazijos direktoriaus sudarytų darbo grupių, komisijų veikloje;
 • taiko savo darbe logopedijos naujoves;

šviečia progimnazijos bendruomenę aktualiais kalbos raidos, kalbos neišlavėjimo ar sutrikimų prevencijos ir jų šalinimo klausimais.