Vaiko gerovės komisijos sudaro:

Eil.
Nr.
Vardas, pavardėPareigos gimnazijojePareigos komisijoje
1.Edita BesusparienėDirektorės pavaduotoja ugdymuiPirmininkė
2.Ingrida VairienėGeografijos vyresn. mokytojaSekretorė
3.Viktorija JanauskienėSocialinė pedagogėNarė
4.Vaidotas PakalniškisIstorijos mokytojas metodininkasNarys
5.Pavel MakevičKūno kultūros vyresn. mokytojasNarys

Vaiko gerovės komisijos tikslas – užtikrinti saugią, jaukią, darnią aplinką gimnazijoje.
Jei vaikui iškilo problema gimnazijoje, tėvai pirmiausia turėtų ją aptarti su klasės auklėtoju, ugdančiu mokytoju arba gimnazijos socialiniu pedagogu. Kai problemai spręsti prireikia specialistų komandos pagalbos, pasitelkiama Vaiko gerovės komisija. 

Ką veikia Vaiko gerovės komisija gimnazijoje:
• rūpinasi psichologiškai ir fiziškai saugios gimnazijos kūrimu;
• rūpinasi mokinių mokymosi sėkme;
• nagrinėja gimnaziją vengiančių lankyti mokinių menkos motyvacijos, nesėkmingo mokymosi priežastis ir teikia tėvams ir mokytojams rekomendacijas;
• padeda spęsti mokinių tarpusavio santykių, pedagogų ir mokinių santykių problemas, siūlo pedagogams būdus šiems santykiams gerinti;
• analizuoja vaikų elgesio taisyklių pažeidimus gimnazijoje, smurto, patyčių, žalingų įpročių, teisėtvarkos pažeidimo atvejus, ieško šių problemų sprendimo būdų;
• analizuoja vaikui paskirtos minimalios ar vidutinės priežiūros priemonės vykdymą.
• atsitikus netikėtam skaudžiam įvykiui, teikia psichologinę pagalbą gimnazijos bendruomenės nariams;
• organizuoja prevencijos, sveikatos stiprinimo programų įgyvendinimą gimnazijoje;
• pataria gimnazijos vadovui, kaip geriau organizuoti socialinę paramą – mokinių maitinimą, aprūpinimą mokinio reikmenimis, mokinių vežimą į gimnaziją ir iš jos, mokinių sveikatos priežiūrą;
• vertina specialiuosius mokinių ugdymosi poreikius, teikia siūlymų ir rekomendacijų tėvams, mokytojams, gimnazijos administracijai dėl ugdymosi aplinkos pritaikymo, specialistų pagalbos, ugdymo programų, techninės pagalbos priemonių naudojimo, siekdama sudaryti mokiniams optimalias ugdymosi sąlygas. Jei būtina, siūlo tėvams, kad vaiko specialieji ugdymosi poreikiai būtų įvertinti savivaldybės pedagoginės psichologinės tarnybos;
• teikia informaciją tėvams ir kitiems gimnazijos bendruomenės nariams apie švietimo pagalbos teikimo galimybes gimnazijoje ir už jos ribų..

Atnaujinta: 2022-09-01