PATVIRTINTA:

Lavoriškių  gimnazijos direktoriaus

2018 m. rugsėjo   3 d.

įsakymu  Nr. V- 122 (1.3.)

 

LAVORIŠKIŲ GIMNAZIJOS UGDYMO KARJERAI TVARKOS APRAŠAS

 

Tikslas– padėti mokiniams ugdytis karjeros kompetencijas, būtinas norint sėkmingai pasirinkti mokymosi kryptį, profesinę ir darbinę veiklą, pereiti iš mokymo į darbinę aplinką,  skatinti profesinį tobulėjimą.

Uždaviniai:

Sudaryti mokiniams galimybes pažinti, įvertinti ir aptarti individualias savybes, galinčias turėti įtakos karjerai.

Teikti informaciją apie mokymosi ir darbo galimybes (pasitelkiant informacines sistemas ir kitas priemones – pažintinius vizitus, renginius, ekskursijas, susitikimus su švietimo įstaigų atstovais, darbdaviais ir kitais asmenimis).

Teikti informaciją apie aukštosiose mokyklose bei profesinio rengimo centruose vykdomas studijų ar mokymo programas, mokymo formas, trukmę, priėmimo taisykles, mokymosi sąlygas.

Organizuoti su profesiniu ugdymu susijusias veiklas, kuriose mokiniams padedama aktyviai pažinti įvairias užimtumo sritis, profesijų ypatumus ir karjeros galimybes, kaupti darbo patirtį, ugdytis profesinę motyvaciją, bei planuoti būsimą karjerą.

Vykdyti mokinių profesinį konsultavimą (individualų ir grupinį).

Padėti rasti ir efektyviai naudoti  informaciją, susijusią su karjera.

Supažindinti su profesinio informavimo šaltiniais, patarti, kur rasti profesinio informavimo, konsultavimo institucijas.

Ugdyti ir tobulinti karjerai svarbiausias bendrąsias kompetencijas.

Ugdymą karjerai gimnazijoje  vykdo  darbo grupė:

Justyna Stančik – socialinė pedagogė;

Jurga Glemžaitė – psichologė;

Vida Balvočienė – bibliotekininkė.

Pastaba. Dėl konsultacijų jums patogiu laiku galima tartis su kiekvienu specialistu individualiai tel. 85 2 49 49 66

Teikiamos individualios konsultacijos, kuriose:

-pristatomi mokiniams karjeros planavimo žingsniai;

-padedami spręsti klausimai, susiję su karjeros planavimu – mokymusi (mokinio ugdymo plano  suderinimas su mokinio karjeros planu, periodiniai planų aptarimai), švietimo teikėjo, mokymosi ar studijų krypties, mokymosi formų rinkimasis) ir profesinės veiklos rinkimusi;

-padedama išsiaiškinti profesinį kryptingumą, pasirinkti profesiją (atliekami tinkamumo profesijai testai);

-teikiama naujausia informacija apie priėmimo sąlygas į įvairias mokymo įstaigas (aukštojo, profesinio mokslo) bei supažindinama su studijų mokymo programomis;

-informuojama, kur galima mokytis norimos specialybės;

-supažindinama su bendrojo priėmimo į Lietuvos aukštųjų, aukštųjų neuniversitetinių mokyklų pagrindines studijas, taisyklėmis;

-informuojama, kokius mokomuosius dalykus pasirinkti norint stoti į pasirinktą studijų sritį, specialybę;

-mokoma rasti ir efektyviai pasinaudoti karjeros pasirinkimo informacija.

Gimnazijos  bibliotekoje kaupiami aukštųjų, aukštesniųjų, profesinių mokyklų informaciniai leidiniai, kita su karjeros planavimu susijusi metodinė medžiaga. Profesinio informavimo klausimais mokiniai gali kreiptis į bibliotekininkę Vidą Balvočienę.

Gimnazijos  sieniniame bei kilnojamuose stenduose galite rasti nuolat atnaujinamą informaciją karjeros ugdymo klausimais.

______________________________________________________